aerobics 2

Reglement

Artikel 1: naam en zetel
De vereniging draagt de naam: sportvereniging aanhoudend trainen lenigt alle spieren en werd opgericht op 1 april 1946. (ATLAS) Ze heeft haar zetel in de gemeente Borsele. 

Artikel 2: Duur
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
 
Artikel 3: Doel
1. De vereniging heeft tot doel, het doen beoefenen en bevorderen van sport in uitgebreide zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel onder meer door het houden van vergaderingen, alsmede door voor haar leden een sportaccommodatie beschikbaar te stellen met het nodige sportmateriaal, door het organiseren van oefeningen en wedstrijden en voorts door andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 
Artkel 4: leden
1. Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan, op verzoek van betrokkene, alsnog door de eerstvolgende alv tot toelating worden besloten.
3. Op voorstel van het bestuur of 1/10 van de stemgerechtigde leden, kan de alv een lid wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
4. Op voorstel van het bestuur of 1/10 van de stemgerechtigde leden, kan de alv een persoon wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging tot lid van verdienste benoemen.
 
Artikel 5: verplichtingen
1. De leden zijn verplicht
1. De reglementen van de verenging , alsmede de besluiten van het bestuur, de alv of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
2. De belangen van de vereniging niet te schaden.
3. De overige verplichtingen welke de vereniging , in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te leven.
2. Behalve de in de statuten en in dit reglement vermelde verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de alv
 
Artikel 6: straffen
a. in het algemeen zal strafbar zijn, zodanig te handelen of nalaten dat in strijd met de reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. strafbaar zal zijn, zodanig handelen of nalaten, dat in strijd met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van enige sportbond waarbij de vereniging is aangesloten of van sport in het algemeen wordt geschaad.
1. het bestuur is bevoegd in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping
b. schorsing
c. royement
2. een schorsing kan conform art. 7 lid 4 van de statuten worden opgelegd. Gedurende de schorsingsperiode van het lid kunnen die aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
3. Royement kan allen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuut tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen 1 maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 7: geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. Contributie van de leden
2. Andere inkomsten
 
Artikel 8: contributie
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de alv jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden tegen het eind van een kwartaal. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke uiterlijk 4 weken voor het eind van dat kwartaal moet zijn ontvangen, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en/of verblijf te vergoeden.
5. Het bestuur mag aan leden een vergoeding vragen voor de voor het lid gemaakte wedstrijdkosten/inschrijfgelden
 
Artikel 10: einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging
d. door royement als bedoeld in artikel 6, lid 4
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de verenging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan dit reglement vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind van een kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Een lid maatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 11: bestuur en commissies
a. bestaat tenminste uit 3 meerderjarige personen. De leden van het bestuur worden op de alv uit en door de leden c.q. vertegenwoordigers van de leden gekozen, met dien verstande dat de voorzitter door de ledenvergadering kan worden benoemd buiten de leden. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de ledenvergadering benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld ; bij voorkeur verdeeld over de sportafdelingen.
b. met betrekking tot een tak van sport kan op verzoek van het bestuur dan wel op verzoek van de leden een commissie worden ingesteld, die zich met het behartigen van de belangen van de desbetreffende tak van sport zal bezighouden. Deze commissie dienst uit tenminste 3 leden te bestaan. De leden van deze commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.
1. bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden.
2. commissieleden worden kandidaat gesteld door de betreffende commissie of door tenminste leden van die sportafdeling.
3. aan de kandidaatstelling van een bestuurslid c.q. commissielid kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering.
a. In de eerste vergadering na een verkiezing stelt elk van het in dit artikel genoemd orgaan, in onderling overleg, voor haar leden hun taak vast en doet hiervan, tenzij in het cluborgaan, de website,hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
b. Ieder bestuurs-c.q. commissielid is tegenover de vereniging gehouden een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgelegde taak.
c. Ieder bestuurslid c.q. commissielid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Aftredende bestuurslid c.q. commissieleden zijn terstond herkiesbaar.
d. Bij tijdelijke verhindering van een bestuurs-c.q. commissielid wordt zijn/haar taak door een ander, door de voorzitter van het orgaan aan te wijzen bestuurs-c.q. commissielid waargenomen.
e. De ledenvergadering kan een bestuurslid ontslaan of schorsen, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
f. Het bestuurs-c.q. commissielidmaatschap eindigt voorts:
I. Door beëindiging van het lidmaatschap
II. Door bedanking als bestuurs-c.q. commissielid.

Artikel 12: bestuurszaken
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn eigen bevoegdheid, in haar hele omvang te behartigen.
 
Artikel 13: de voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan, en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij draagt zorg voor het naleven van dit reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij/zij is officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij/zij dit nodig acht kan hij/zij bepalen dat alle uitgaande stukken welke zijn/haar handtekening niet behoeven, door hem/haar worden mede ondertekend. Hij/zij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de ledenvergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij/zij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, als hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze weer te hervatten, indien ½ van de aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
 
Artikel 14: De secretaris
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan een ander is opgedragen. Hij/zij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend en is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de algemene ledenvergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit. Het verenigingsarchief wordt door hem/haar bewaard.
 
Artikel 15 De penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen en is verantwoordelijk voor het correct afhandelen van de geldzaken. Hij/zij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de vereniging ten alle tijden meteen kunnen worden gekend. Betalingen worden alleen gedaan tegen behoorlijke kwitanties.
 
Geld wat niet nodig is voor het bestrijden van de lopende uitgaven wordt belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Op de ledenvergadering brengt hij/zij het financieel jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn/haar, in het afgelopen boekjaar, gevoerd beheer. Tevens dient hij/zij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
De penningmeester wordt voor zijn/haar beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Hij/zij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem/haar terzake van zijn/haar beheer mocht verlangen. Een gelijke verplichting bestaat voor hem/haar jegens het bestuur, dat hem/haar te allen tijde ter verantwoording kan roepen. De penningmeester is verplicht de bescheiden, bedoeld in dit artikel, vijf jaar lang te bewaren.
 
Artikel 16: commissietaken
Het bestuur bepaalt welke taak een commissie, met uitzondering van de kascommissie, in het bijzonder zal hebben te vervullen.

Artikel 17: besluitvorming van het bestuur
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel, de juistheid ervan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vind een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit wenst.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

Artikel 18: vertegenwoordiging
Behalve de beperkingen volgens dit reglement is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. In tussentijdse vacatures kan door het bestuur worden voorzien totdat door de eerstvolgende ledenvergadering de ontbrekende plaats(en) is (zijn) aangevuld. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies ad hoc, die door het bestuur worden benoemd.
De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a. Hetzij door het bestuur gezamenlijk
b. Hetzij door de voorzitter en de secretaris

Artikel 19: rekening en verantwoording
a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. Elk jaar treedt één kascommissielid af en wel diegene die het langst als lid heeft opgetreden.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich, voor rekening van de vereniging, door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een ander commissielid.
 
Artikel 20: algemene vergaderingen
Aan de algemene ( of leden-) vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of dit reglement aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van een verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
b. Jaarverslag van de secretaris
c. Jaarverslag van de penningmeester
d. Verslag kascommissie
e. Jaarverslagen van de sportafdelingen
f. Vaststelling van de begroting
g. Vaststelling van de contributies
h. Verkiezing leden van het bestuur
i. Verkiezing van de kascommissie
j. Rondvraag
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen. Bijeenroeping geschiedt op de site of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met een gelijktijdige melding van de agenda.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 van de stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid. Artikel 21 toegang en besluitvorming algemene vergadering
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde derde.
Die derde kan zijn:
Een ander lid
Een bloed- of aanverwant in rechte lijn
Een bloed- of aanverwant in zijlijn ( tot en met de tweede graad) of voogd.
De gemachtigde mag in de vereniging niet meer dan twee stemmen in totaal uitbrengen, met dien verstande dat indien het bloed- of aanverwant betreft in de rechte lijk of voogd, de gemachtigde zoveel stemmen mag uitbrengen als hij machtigingen heeft van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van een algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend en er wordt melding van gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover dit reglement niet anders bepaalt, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen, bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen die de meeste of zonodig de meeste op één na op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. Blanco zijn
b. Zijn ondertekend
c. Onleesbaar zijn
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen
e. Een naam bevatten die niet verkiesbaar zijn
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan 1 naam bevatten

Artikel 22
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken beiden dan treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid als voorzitter op. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt.
De notulen worden op de site gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen op de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 23: verhouding bestuur en commissie
De sportcommissieleden ontvangen na elke bestuursvergadering de notulen. Na elke commissievergadering dienen de notulen aan de secretaris van het bestuur te worden overhandigd. Bestuursleden kunnen commissievergaderingen bijwonen maar zijn hebben geen stemrecht over materiële dan wel persoonlijke aangelegenheden. De commissie kan een verzoek aan een afgevaardigde van het bestuur doen toekomen om een probleem waarvoor het besluit van het bestuur noodzakelijk is, op de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen. Het bestuur zal dan zo snel mogelijk haar bevindingen aan de betreffende commissie doen toekomen. Het bestuur mag voor een sportafdeling een penningmeester benoemen, die tevens lid is van een sportcommissie.
Bij financiële ongelijkheid danwel onenigheid tussen bestuur en commissie dient het bestuur een vergadering te beleggen met deze commissie om aldus tot een oplossing te komen. Bij blijvende onenigheid dient het bestuur een ledenvergadering uit te schrijven binnen 8 dagen.

Artikel 24: wijziging huishoudelijk reglement
dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat wijziging van het reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor deze oproep voor vergadering bedraagt 14 dagen.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot reglementswijziging hebben gedaan, moeten tot en met 14 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tot en met 14 dag voor de vergadering in het clubblad/site gepubliceerd.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de alv indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/3 gedeelte van de leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.

Artikel 25: Foto's en film op internet
Bij de aanmelding geeft u toestemming om foto’s/films gemaakt tijdens te training cq. wedstrijden op facebook of de website te plaatsen.